Bài thơ cây dây leo

Tháng Tám 23, 2017 4:33 chiều

cây dây leo 3

Cây dây leo

Bé tí teo

Ở trong nhà

Lại bò ra

Ngoài cửa sổ

Và nghển cổ

Lên trời cao

Hỏi vì sao?

Cây trả lời:

Ra ngoài trời 

Cho dễ thở

Tắm nắng gió

Gội mưa rào

Cây mới cao 

Hoa mới đẹp

Xuân Tửu