TRƯỜNG MN ĐIỀN XÁ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Bảy 29, 2021 4:04 chiều

TRƯỜNG MN ĐIỀN XÁ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2020-2021

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

    TRƯỜNG MN ĐIỀN XÁ

Biểu mẫu 01

 

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được 995%99

95%

100%
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện 90% 95%
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển 90% 95%
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non 90% 95%

 

 

Điền Xa, ngày       tháng 5 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

    TRƯỜNG MN ĐIỀN XÁ

Biểu mẫu 02

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020 – 2021

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 654     129 165 161 199
1 Số trẻ em nhóm ghép              
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày              
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 654     129 165 161 199
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập              
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 654     129 165 161 199
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 654     129 165 161 199
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 654     129 165 161 199
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Số trẻ cân nặng bình thường 573     126 156 155 183
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 27     2 3 1 2
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 595     127 162 158 196
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 24     2 3 3 3
5 Số trẻ thừa cân béo phì 19     1 6 5 14
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 129     129      
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 654       165 161 199

 

 

Điền xá, ngày     tháng 5 năm 2021  
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

     TRƯỜNG MN ĐIỀN XA

Biểu mẫu 03

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021

 

STT

Nội dung Số lượng

Bình quân

I Tổng số phòng  22 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học  
1 Phòng học kiên cố 22 1.9
2 Phòng học bán kiên cố  0
3 Phòng học tạm  0
4 Phòng học nhờ  0
III Số điểm trường  3
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  9220  14.9
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 3500  5.7
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  1150 1.9
2 Diện tích phòng ngủ (m2)  0  
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2)  156 0.25
4 Diện tích hiên chơi (m2)  320  0.5
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)  0
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)  75  
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)  235  
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  22 Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định  22  
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định  8  
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời  17 Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )    
Máy vi tính 4  
Máy in 4  
Máy chiếu 0  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) Bộ Ti vi + đầu đĩa Số thiết bị/nhóm (lớp)
  Ti vi 18  
  Cát sét 0  
  Đầu đĩa 4  

 

    Số lượng(m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  3  0  20 02 0.25
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  x  
XIV Kết nối internet  x  
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục  x  
XVI Tường rào xây  
.. ….    

 

 

   Điền Xá, ngày       tháng 05 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MN ĐIỀN XÁ

 

Biểu mẫu 04

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 73     31 19 10 13 26 27 7        
I Giáo viên 57     27 19 10   26 27 3        
1 Nhà trẻ 20     9 5 6                
2 Mẫu giáo 36     19 13 4                
II Cán bộ quản lý 4     4           4        
1 Hiệu trưởng     1                    
2 Phó hiệu trưởng  3     3                    
III Nhân viên  13           13              
1 Nhân viên văn thư                            
2 Nhân viên kế toán                            
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên khác 13           13              

 

 

Điền Xá, ngày    tháng 05 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN XÁ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Điền Xá, ngày 05  tháng  06 năm 2021.

BIÊN BẢN

V/v niêm yết công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2020 – 2021

 1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2021
 2. Địa điểm: Trường MN Điền Xá ( Xã Điền Xá – Nam Trực – Nam Định)

III. Thành phần:

 1. Bà Nguyễn Thị Thương – Hiệu trưởng
 2. Bà Đỗ Thị Bích Nụ – Phó hiệu trưởng
 3. Bà Nguyễn Thị Hải – Phó hiệu trưởng
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh –  Phó hiệu trưởng
 5. Bà Trần Thị Minh Tươi – Chủ tịch công đoàn
 6. Bà Đỗ Thị Trang – Trưởng ban Thanh tra
 7. Bà Đỗ Thị Tuyết – Kế toán
 8. Bà Nguyễn Thị Khoa – Thư kí Hội đồng
 9. Nội dung:
 10. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai của Trường MN Điền Xá theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021;

– Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2020 – 2021 của Trường  MN Điền Xá;

– Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường MN Điền Xá năm học 2020 – 2021;

– Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường MN Điền Xá năm học 2020 – 2021;

 1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 05 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 07 năm 2021
 2. Địa điểm công khai: Bảng thông báo của Nhà trường, bảng thông báo tại Hội đồng giáo dục Nhà Trường.
 3. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ phận văn phòng nhà trường để được giải đáp. SĐT: 0942 466 574

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự nghe, thống nhất kí tên dưới đây.

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Khoa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TTND

 

 

 

 

Đỗ Thị Trang

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

Trần Thị Minh Tươi

KẾ TOÁN

 

 

 

 

Đỗ Thị Tuyết